Home

Tillväxtverket Handbok företagsstöd

Handbok för nationella projektmedel - Tillväxtverke

 1. Handboken omfattar avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och rapportera och Avsluta. Följ krav och villkor För att Tillväxtverket ska bevilja och betala ut stöd till ett projekt krävs det att stödmottagaren följer de krav och villkor som hänvisas till i denna handbok
 2. Om din ansökan gäller regionalt investeringsstöd på över 25 miljoner kronor i kostnader ska du vända dig till Tillväxtverket. De regionala företagsstöden är en regional angelägenhet, det vill säga regeringen fördelar anslag till varje region som sedan själva prioriterar fördelning och fattar beslut om stöd
 3. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att stödmottagare följer de krav och villkor som anges i denna handbok. Tidigare versioner av Handbok för EU-projekt. Det nuvarande innehållet, i avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta här i menyn, utgör version 5.2 av Handbok för EU-projekt

Regionala företagsstöd - Tillväxtverke

Tillväxtverkets senast utgivna handbok för regionala företagsstöd förtydligar och tolkar tidigare förordningar som gällde fram till och med 2015-05-01. I avvaktan på en ny handbok från Tillväxtverket används den senast utgivna, med undantag för de tydliggöranden som inte är överensstämmande med de nya förordningarna Denna handbok ger en kortfattad beskrivning över ett antal områden som du som chef har att beakta. Handboken ska ses som ett stöd framför allt för nytillträdda chefer men även erfarna chefer kan ha nytta av denna då den ska ses som en sammanfattande text Tillväxtverket jobbar löpande på att förtydliga förutsättningarna och svara på frågor om stödet. Svarstiden är olika lång beroende på frågans komplexitet. Fick du inte svar på din fråga här? Skriv in din fråga till oss! För allmänna frågor och för frågor om enskilda ärenden ring vår telefonsupport på 08 - 681 91 00 Regionala företagsstöd. Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget. Viktigt att veta om företagsstöd

Handbok för EU-projekt - Tillväxtverke

Tillväxtverket ska även tillgängliggöra data och erbjuda stöd när det gäller statistiska bearbetningar till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Tillväxtverket ska rapportera uppgifter till Myndigheten för tillväxtpoli-tiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt företagsstöd Företagsstöd skapar nya möjligheter Det finns många goda projektidéer som du som företagare kan söka bidrag för. Det kan kännas svårt att veta vilken väg du ska välja för att hitta rätt finansiering för din idé. I september Läs mer om regionala företagsstöd. Tillväxtverket Foto: Marie Linnér Läs mer om Regionala företagsstöd (Du skickas vidare till Region Norrbottens webbplats Utveckla Norrbotten) På Region Norrbottens nya webbplats Utveckla Norrbotten hittar du från och med nu allt du behöver veta om regionala företagsstöd. Här går det att söka statliga medel, t..

Tillväxtverket - Startsida Tillväxtverke

 1. Tillväxtverket ska senast den 25 oktober 2019 redovisa beslut och utbetalningar avseende förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
 2. Tillväxtverket; Kontakt. Region Blekinges projektkontor Regional utveckling projektkontoret@regionblekinge.se. Anna Althini Rådgivare företagsstöd Verksamhetsstöd 0455-737105 anna.althini@regionblekinge.se. Ulrica Svensson Handläggare Verksamhetsstöd 0455-737104 ulrica.svensson@regionblekinge.se
 3. Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål: 1. Regionala företagsstöd. Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare. 2. Stöd till kommersiell service. 3. Projektverksamhe
 4. Tillväxtverket ska verka för att regeringens mål för näringspolitiken res-pektive den regionala tillväxtpolitiken uppnås. 2. pröva frågor om vissa regionala företagsstöd och svara för information till företag om regionala företagsstöd sa mt ansvara för att samordna, förmedl
 5. Tillväxtverket ska utveckla och genomföra insatser som främjar entrepre-nörskap, ökad konkurrenskraft, lönsamhet, 2. pröva frågor om vissa regionala företagsstöd och svara för information till företag om regionala företagsstöd, 3. delta i,.
 6. 1.8 Ta fram en handbok för kommuner som står inför stora gruvetableringar eller expansion av befintliga gruv- och täktverksamheter (dnr N2013/4067/FIN). Tillväxtverket ska senast den 31 mars 2014 redovisa förslag på hur uppdraget ska genomföras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
 7. Tillväxtverket ska inom sitt uppdrag inom förenkling för företag redovisa följande: 2.1 De insatser och det arbete som myndigheten har genomfört med syfte att sänka företagens kostnader till följd av regler. 2.2 Genomförda insatser och arbete med syfte att förenkla myndighetskontakter på länsnivå och kommunal nivå

för Tillväxtverket Utfärdad den 5 december 2019 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket dels att 3 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse. 3 §1 Tillväxtverket sk Sammanfattning av företagsstöd pga Corona-influensan Bäste Företagare i Olofström, medlem eller icke medlem spelar ingen roll just nu. Tillsammans är vi starkare och jobbar för att vi skall behålla så många företag som möjligt i vår kommun särskilda medel via Tillväxtverket. 271 500 kr . Totalt 93 047 946 kr . Figur 1, Fördelning av medel för beviljade företagsstöd 2019 . Stödportfölj . Under 2019 har 13 olika typer av företagsstöd funnits möjliga att söka hos Region Västerbotten. Det stöd som har tillkommit inför 2019 är stöd till energieffektivisering Just nu får vi många frågor om vad som gäller för stöd om korttidsarbete 2021. Samtlig information om korttidsstödet 2021 finns nu samlad på denna sida: Korttidsarbete 2021 - Tillväxtverket (tillva

Här hittar du Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt Anställningsstöden är inte företagsstöd utan ett ekonomiskt stöd kopplat till en person. Tillväxtverket är medvetna om att kombinationen av korttidsarbete och anställningsstöd kan innebära en negativ lönekostnad. Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021

Företagsstöd. Företag med verksamhet som främjar miljö, jämställdhet och integration har förtur till investeringsstöd förutsatt att grundläggande krav är uppfyllda. Behöver du inspiration i din företagsutveckling? Fyra företagare från länet berättar om vad våra företagsstöd har inneburit för deras företag Tillväxtverket följer kontinuerligt upp hur myndigheter medverkar i det regionala utvecklingsarbetet. Det görs exempelvis genom enkäter och rapporter. Sedan Tillväxtverket 2018 fick uppdrag att vara samordnande myndighet inom en sammanhållen landsbygdspolitik så följer vi också upp medverkan i landsbygdspolitiken Regionala företagsstöd. Varje år får Region Västerbotten ett regionalt anslag av regeringen som ska användas till bland annat företagsstöd för att främja satsningar i företag och framför allt företag med färre än 250 anställda, s.k. mikro-, små- och medelstora företag (SMF)

Tillväxtverket är en nationell myndighet med kontor på nio orter. Våra viktigaste redskap är kunskap, samverkan och finansiering. Enheten Företagsstöd driver program för regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag Bidraget som tillväxtverket betalar ut är inget som är momspliktigt, utan redovisas då i ruta 42 i deklarationen för moms. Enligt baskontoplan finns ett konto 3988 - Erhållna bidrag och ersättningar för personal. Det skall bokföras på ett intäktskonto i alla fall. Med vänliga hälsningar . Hampu

Tillväxtverket hade också här beslutat den 25 maj 2020 att avslå ansökan på grund av att bolaget inte betalat arbetsgivaravgifter under aktuell jämförelsemånad. Bolaget ansåg att det är felaktigt att påstå att lön inte betalas ut regelmässigt eftersom den anställda har fått regelbunden lön sedan 1995 Företagsstöd med anledning av coronautbrottet För att stötta västsvenska företag som drabbas av coronautbrottet är alla av Västra Götalandsregionens ordinarie erbjudanden om stöd till företag öppna för företag att söka. Dessutom är nya typer av stöd som möter det ekonomiska läget under planering Företagsstöd har stora positiva effekter på den regionala ekonomin. Men stödinsatserna hindrar inte utflyttning, något som på sikt kan bli ett tillväxthinder. För att öka utbudet av arbetskraft kan kompletterande insatser behövas. Det visar en analys av företagsstöd under åren 2000-2009 som Tillväxtverket har låtit göra

EU-program - Tillväxtverke

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag. Företagsstöd har stora positiva effekter på den regionala ekonomin. Men stödinsatserna hindrar inte utflyttning, något som på sikt kan bli ett tillväxthinder Företagsstöd kan ges i form av konsultcheckar, innovationsfinansiering, samverkansprojekt, kommersiell service samt stöd till skärgårdsföretag. Tillväxtverket - Nationell myndighet som underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag Hjälp och rådgivning nära dig Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-03 Här hittar du information om stöd och hjälp för dig som driver eller funderar på att starta företag Företagsstöd beviljas inte för investeringar utifrån lagkrav eller förelägganden från till exempel någon myndighet eller samhällsfunktion. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla på företaget. Vid företagsstöd över 300 000 kronor kan säkerheter tas ut i form av pantbrev, företagsinteckning och/eller borgen

Stöd vid minskad omsättning - verksamt

Företagsstöd. Syftet med Där försöker vi att ha ett gemensamt förhållningssätt med den största medfinansiären, till exempel Tillväxtverket. Vi tar löpande emot ansökningar om projektmedel och välkomnar särskilt projekt som syftar till att lindra krisen i vår region Möjligheten att söka företagsstöd försenas TT Nyhetsbyrån. Först 5-8 veckor därefter kan företagen söka stödet, som betalas ut månadsvis i efterskott, enligt Tillväxtverket Tillväxtverket har tex Regionalt investeringsstöd för företag som behöver investera mer än 25 miljoner kronor. Samt Transportbidrag som utjämnar kostnadsnackdelar som företag i de fyra nordligaste länen har. Mer information finns hos Tillväxtverket där även ansökan görs samt Tillväxtverket och uppföljning av vissa indikatorer 2014-2017.....33 Tabell 2.15 Beviljade selektiva regionala företagsstöd av länsstyrelser, berörda företagsstöd och stöd till kommersiell service samt utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Företagsstöd förlängs - kostnad 2,5 miljarder. Av: var beskedet i går - något som hänger ihop med att Tillväxtverket måste bygga om it-systemen.. Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. På klimatsynk.se hittar du beviljade svenska regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi, tillsammans med projektbeslut och finansieringsdata Möjligheten att söka företagsstöd försenas. Av: Först 5-8 veckor därefter kan företagen söka stödet, som betalas ut månadsvis i efterskott, enligt Tillväxtverket Företagsstöd bra för ekonomin men stoppar inte utflyttning Pressmeddelanden • Dec 28, 2010 09:00 CET. Företagsstöd har stora positiva effekter på den regionala ekonomin Här samlar vi alla artiklar om Tillväxtverket. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: . Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Tillväxtverket är: Centerpartiet, Skatteverket, Emil Källström och Coronaviruset

Handbok för chefer - Tillväxtverke

Företagsstöd innebär att Region Västernorrland kan stödja en del av investeringar och satsningar till företag för att de ska utveckla sin verksamhet. De olika företagsstöd som finns: Regionala företagsstöd: Till företag med verksamhet i Västernorrland, för att skapa tillväxt i vår region. Kommersiell service Under Eu-stöd, företagsstöd, nationella stöd, tillväxtverket, Uncategorized, vinnova juni 26, 2013 · 11:12 f m 525 mia kr til forskning og innovation på plads - Zealand Danmar Du är här: Hem » Contradonytt » Företagsstöd stoppar aktieutdelning. För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag 14 § Tillväxtverket leds av en styrelse med högst nio ledamöter. Organisation 15 § Vid Tillväxtverket ska det finnas en enhet för förvaltning av de regio-nala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsätt-ning samt av programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet euro-peiskt territoriellt samarbete

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande - och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Vår vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare, andra syftar till att utveckla. Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas Förra året fördelades nästan 2,4 miljarder kronor i statliga medel till bland annat företagsstöd, De regionala beslutsfattarna och Tillväxtverket beslutade också tillsammans om 1,2. Företagsstöd. Här hittar du information om hur du söker företagsstöd. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet Nu backade Tillväxtverket tillbaka från de tankarna, Inte ett företagsstöd Företagarna ser dessutom kritiskt på bilden av permitteringsstödet som ett företagsstöd

2.2 Förslag som berör Tillväxtverket 22 2.3 Ge Tillväxtanalys i uppdrag att göra effektutvärderingar 32 2.4 Förväntade konsekvenser av det föreslagna uppföljnings- serna som får medel . Anslaget består av tre områden - regionala företagsstöd, stöd åt kommersiell ser vice och regionalt beslutad projektverksamhet. Vi sk Start / Detta gör Region Kalmar län / Företagsstöd Företagsstöd. Vi ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet Myndigheten Tillväxtverket har utvärderat utvecklingen av företag som får regionala företagsstöd. Undersökningen visar att de företag som har fått regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling och såddfinansiering ökar sin omsättning, vinst och förädlingsvärde mer än kontrollgruppen och övriga företag i Sverige Tillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målen att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Läs mer på deras hemsid

Inlägg om tillväxtverket skrivna av johanolson. AAL Forum är den stora årliga konferensen och mässan inom EU-programmet Ambient Assisted Living Joint Programme och arrangeras 24-26 september i Norrköping Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier Region Gotland avsätter årligen cirka 5 miljoner kronor av regionala utvecklingsmedel till företagsstöd. På grund ett ansträngt läge för Region Gotlands regionala utvecklingsmedel kommer inga investeringsstöd beviljas tillsvidare

Tillväxtverket delfinansierar investeringen med 56 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd som bidrar till innovation, export och nya jobb. Företagsstöd bra för ekonomin men stoppar inte utflyttning. Företagsstöd har stora positiva effekter på den regionala ekonomin Tillväxtverket: Information om hur du startar och driver ett företag, programverksamhet för stärkande av företagande, hur du ansöker om olika typer av företagsstöd mm. Verksamhet.se : Nyttig information om hur du går tillväga när du vill starta eget företag Företagsstöd ges till personer verksamma inom jordbruk, trädgård, renskötsel, livsmedelsförädling och skogsbruk som önskar genomgå specialutbildningar och därigenom stärka företaget Region Jönköpings läns webbplats med generell information om regionen, rekrytering, politik, invånardialog och information om regionens utbud och verksamheter

Handboken kommer att innehålla fakta och råd om hur man praktiskt går till väga när man halmar strategiskt vid grisning dvs. ger 15-20 kg halm i en konventionell grisningsbox. Stor vikt läggs på att ge konkreta råd för hur problem med utgödslingen kan hanteras och förebyggas Nu backade Tillväxtverket tillbaka från de tankarna, men Andreas Åström är ändå mycket kritisk till hattandet i processen. - Massor av företag kämpar för sin överlevnad och då fladdrar Tillväxtverket fram och tillbaka, fortsätter han. Reglerna som sådana, som myndigheten nu slagit fast, har vissa fördelar, enligt Almega I samband med detta lanserade Jordbruksverket en ny e-tjänst för att ansöka om projekt- och företagsstöd. E-tjänsten ska förenkla ansökan för kunden och effektivisera administrationen Jämställdhetsintegrering av företagsfrämjande - så här gör du!. 28 mars 2014 Daniel Hallencreutz, Åsa Trotzig. Om Kontigo. Arbetar med regional tillväxt och näringslivs-utveckling, kluster och innovationssystem, innovation och entreprenörskap samt jämställdhet och mångfald.. Delta i Visit Dalarnas företagsstöd Skrivarstugan Artonde företagsstafetten - Stugliv, Fjäll och fäbod Hur arbetar näringslivskontoret under rådande coro..

Tillväxtverket Korttidsarbete - Tillväxtverke

Tillväxtverket, Bolagsverket och En handbok kring dopning Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsammans med sex andra aktörer tagit fram en handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar. såsom företagsstöd, stöd till kommersiell service, såddfinansiering, sysselsättningsbidrag AB, kanslirådet Michael Thorén, Finansdepartementet, ombudsmannen Patrick Roselin, LO, kanslirådet Pontus Ringborg, Arbetsmarknadsdepartementet, intressepolitiskt ansvarige och verksamhetsledaren Urban Fernquist, Lika Unika, samt utredaren Åsa Forsell, TCO. Fr.o.m. den 10 oktober 2011 förordnades kanslirådet Malin Larsson, Socialdepartementet, som expert i utredningen Företagsstöd fördelas inte jämlikt Jonas Gustafsson, Entré nr 4, 2014. 638. Entreprenörskap på gränsen Åse Karlén, På webben 2014-12-18. 639. Absorptionsförmåga viktig för företag Åse Karlén, Entré nr 4, 2014. 640. Små trädgårdar med stor betydels

Här hittar du aktuella företagsstöd att söka för små- och medelstora företag. Nu påskpyntas Arboga Publicerat: 2021-03-16 - Påsken står för dörren och nu pyntas Arboga som en del i satsningen på en snyggare och tryggare kommun Jordbruksverket och Tillväxtverket har satt ihop handlingsplanen och idag släpps den sista delrapporten. Handbok för en kompetensbaserad valberedning. Detta påverkar bland annat handläggningen av företagsstöd och krediter och synen på vem som anses ha potential i sitt företagande och därmed får del av pengarna

Företagsstöd - Region Dalarn

Hushållningen med mark- och vattenområden. Sammanfattning. Utskottet föreslår ett tillkännagivande med anledning av motionsyrkanden om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Regeringen bör skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att en fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav inte ska kunna tvingas att ansluta sig till det. Företagsutveckling för såväl nya företag som etabl... Visste du att du kan använda din trädgård för att Företagsbesök hos Kurvans tyg och kläder AB i Idr I takt med införandet av företagsstöd bröts den snabba ökningen av konkurser, som dominerade våren 2020. Efter införandet var det Print & mer. Ekonomi Efter onsdagens möte med Tillväxtverket stod det klart att vid årsskiftet upphör den tillfälliga lagstiftningen gällande korttidspermittering Upphandling av Älvdalens Näringslivskontors blogg Nyföretagarcentrum söker rådgivare till Norra Dalarna; Vill du ta del av 20 miljarder kronor

Företagarfrukost i Idre på onsdag 1/10. Är du entreprenör då tycker jag att du ska läsa programmet Källa: Tillväxtverket, Ellen MacArthur Foundation/Mc Kinsey. ANVÄND FÖRNYBART. DELA. OPTIMERA. SLUT CIRKELN. VIRTUALISERA. BYT UT. Övergå till förnybar energi och biologiskt nedbrytbara material. Bevara och återskapa fungerande ekosystem. Återför återvunna biologiska resurser till biosfären. Öka nyttjandegraden genom att dela. Du kan betala lägre arbetsgivaravgift i Älvdalens kommun, men det måste du ansöka om

Källa: Tillväxtverket, Ellen MacArthur Foundation/Mc Kinsey. ANVÄND FÖRNYBART DELA OPTIMERA SLUT CIRKELN VIRTUALISERA BYT UT • Övergå till förnybar energi och biologiskt nedbrytbara material. • Bevara och återskapa fungerande ekosystem. • Återför återvunna biologiska resurser till biosfären Miljökonferensen för elever från nian och gymnasiet har fått 325 000 kronor från miljömålsrådet för det. Årets ting blir det nittonde och dit kommer elever från andra län också att bjudas in. Arrangörerna ska även ta fram en handbok för hur man arrangerar ett miljöting och åka runt och berätta om det för intresserade regioner.Miljötinget har ett råd med 25 elever som. Sven Wimnell 27 november 201

 • Tallhöjden Simlångsdalen.
 • Turn off margin : Robinhood Reddit.
 • Vad ska man ha kvar efter boendekostnad.
 • Finclusion Mintos.
 • How to calculate P/E ratio.
 • Domsjö Fiber.
 • Best investments november 2020.
 • Rabattkod Gymshark.
 • Community Corrections offices.
 • Åkers Styckebruk industri.
 • Pensionsgrundande inkomst.
 • Poker School.
 • Diageo Österreich.
 • Neoklassisk ideologi.
 • Ystad sevärdheter.
 • Andelslägenheter till salu i Sälen.
 • IOST verwachting 2021.
 • Blocket Bostad Svalöv.
 • LVF Sport en Bewegen.
 • Top fintech investors in India.
 • Inflation Finland.
 • Crypto com referral code Reddit.
 • Handelsbanken Price to Book.
 • Flow Playground.
 • Thug Pug Genetics Canada.
 • Hoe maak je een goede pitch over jezelf.
 • Bitcoin developer Reddit.
 • Hedersrelaterat våld.
 • Gescheurd geld storten ING.
 • MMOGA Gutschein 5.
 • Comment calculer la valeur du stock.
 • Tableau Desktop Offline.
 • Crypto com alerts not working.
 • Sink dag aktier.
 • Drawdown wire.
 • S banken jakobstad.
 • DEGIRO catégorie A B C.
 • Разяснение № 3 580 от 19.03.2018 г. нап.
 • Crunchfish Di.
 • XCH/USDT.
 • Hus till salu Bispgården.