Home

Region Gävleborg regional utveckling

Gävleborg har en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Den visar hur Gävleborg ska bli en plats där öppenhet, nya sätt att tänka samt hållbara idéer och verksamheter kan utvecklas. Ett Gävleborg där du vill bo, arbeta och trivas Rapporter och publikationer - hållbar regional utveckling. Uppdaterad 2019-01-17. Region Gävleborg

Region Gävleborg beviljar varje år medel för regional utveckling till företag och projekt i länet. Under 2018 beviljades 124 företag och 56 projekt ekonomiskt stöd och delade på drygt 100 miljoner kronor REGIONAL UTVECKLING Anmäl dig till Challenge LAB. Nyheter. 2021-06-08 Välj tidiga förebyggande insatser genom sociala investeringar Sociala investeringar handlar om att investera i människor, på rätt sätt. Vid Region Gävleborg Region Gävleborg går ur krislägesavtale Region Gävleborg (2021) Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län - ett år med covid-19 Sandbacka Science Park Research (2020) I spåren av pandemin: en studie av Covid-19 pandemins påverkan på företag inom region Gävleborg. SCB (2021) BNP-indikatorn: Fortsatt tillväxt i februari 202

Regionalt utvecklingsarbete stod i fokus under webbinariet Tillsammans för Gävleborg som genomfördes den 20 maj. Drygt 180 personer samlades digitalt för att gemensamt fortsätta arbetet för ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg. 2021-05-27. Världsprodukt från Näsviken skyddar mot översvämningar - Region Gävleborg ska vara en utåtriktad och samverkande organisation, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). - En del i denna uttalade ambition är att delta aktivt i det gemensamma planeringsarbete som sker inom ramen för ÖMS 2050, och den här nya rapporten bekräftar verkligen betydelsen av att samarbeta över länsgränserna tillsammans med dem i vår närhet

Ny regional utvecklingsstrategi ska - Region Gävlebor

Hälso- och sjukvården inom Region Gävleborg har en uttalad gemensam målbild: Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient. Här finns några goda exempel på utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården Region Gävleborg har ett nationellt uppdrag att verka för hållbar tillväxt och sysselsättning genom samverkan med andra aktörer. Det innebär att vi arbetar utifrån våra regionala förutsättningar och genom att utgå från de styrkor vi har Fakta Gävleborg. Under Fakta Gävleborg presenteras en del bearbetningar av resultat från exempelvis den nationella folkhälsoenkäten, ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) samt en uppföljning av indikatorer för regional utveckling i Gävleborg Lediga jobb. Vill du komma i kontakt med rekryteringsteamet för att få information om Region Gävleborgs rekryteringsprocess, kontakta rekryteringsteamet@regiongavleborg.se Har du frågor om en specifik tjänst vänd dig då till kontaktpersonerna som framgår i annonsen

Ledarskapsmodellen har utvecklats under projektets gång och utgör idag en beprövad metod med potential att bidra till regional utveckling såväl i Gävleborg som, primärt genom satsningen på smart specialisering. Region Gävleborg vill här tacka samtliga finansiärer och samarbetspartners för en konstruktiv och bra tid tillsammans Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets kollektivtrafik. Region Gävleborgs gemensamma värdegrund beskrivs genom de tre ordparen nedan och utgör själva hjärtat och själen i organisationen samt ligger till grund för våra beteenden

~ Region ~ Gävleborg Datum 2017-04-04 Dnr 26, RS 2017/192 Regionstab, Regional utveckling Upprättare Ann-Chatrine ErikssonGagge Näringsdepartementet Enheten för hållbar landsbygdsutveckling Yttrande -Remiss -Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommitten, SOU 2017:1 För Sverige Om tjänsten. Tjänst: Region Gävleborg söker Miljösamordnare. Företag: Region Gävleborg. Sista ansökan: 2020-11-08. Ansökan: Ansök här. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region

Region Gävleborg ansvarar, tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland, för att skriva ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige. I detta arbete ingår bland annat att arbeta fram en regional handlingsplan för den Europeiska socialfonden Medborgarna i Gävleborg är den viktigaste resursen för både dagens och morgondagens arbetsmarknad. En fungerande kompetensförsörjning är därför en förutsättning för att befintliga och nya arbetsgivare och branscher ska kunna utvecklas och växa

Antal fall. Provsvar covid-19. Positiva provsvar covid-19 de senaste 7 dagarna, visas per kommun. Antal positiva fall per vecka, kön och åldersgrupper- smittskydd - Smittskyddets statistik visas till och med föregående vecka.. Bekräftade fall i Sverige - Folkhälsomyndigheten publicerar statistik om antal bekräftade fall per region varje dag, samt antal bekräftade fall per kommun varje. Stab för regional utveckling. Staben utgör stöd för ledning, förtroendevalda och tjänstepersoner inom regionala utvecklingsförvaltningen. I staben finns kompetens inom bland annat följande områden: Ekonomi och projektcontrolling, HR, IT, nämndsadministration inklusive utredning, ärendeberedning och diarium samt fastighet och service Urbaniseringen har resulterat i en regional obalans där flera regioner har problem med att kommuner har en negativ befolkningsutveckling. Människor och företag tenderar att söka sig till städer och. Regional utveckling Gävleborg 2016 1 Beviljade projektmedel 2015 Projektnamn Stödmotta gare Beviljat Almi Invest Norra Mellansverige 2015-2020.

Så finansieras regional utveckling Hur det regionala utvecklingsarbetet finansieras varierar beroende på vilken region som avses. Det finns ett antal olika finansieringskällor att tillgå, där vissa söks i konkurrens och vissa fås utifrån territoriella förutsättningar - Ansökan inom Hälso- och sjukvård, Tandvård och Regional utveckling. Ansökningsperiod 1 maj - 1 juni 2021. Som medarbetare i Region Gävleborg eller vid Folktandvården Gävleborg AB har du möjlighet att ansöka om finansiering för forskarutbildning (ej inom regional utveckling), forskningstid som disputerad eller för FoU-projekt från. Region Gävleborg ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård samt för stora delar av länets kulturliv och kollektivtrafik. Region Gävleborg driver också folkhögskolor och medverkar i det regionala samarbetet samt i forskning och utvecklingsarbete. Regio..

Hållbar regional utveckling - Region Gävlebor

Europeiska regionala organisationer som Region Gävleborg är medlem i. Assembly of European Regions General Assembly Assembly of European Regions kommitté 1 - Regional utveckling Assembly of European Regions kommitté 3 - Kulturfrågor Botniska korridore Regional utveckling och tillväxt Gävle, Gävleborgs län, Sverige Fler än 500 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Region Gävleborg. Uppsala Universitet. Info Smittskyddsblad utgivna av Smittskyddsläkarföreningen, för epidemiologisk handläggning av de viktigaste sjukdomarna i smittskyddslagen Välj den enkät nedan som du blivit ombedd att svara på. Utbrottsenkät för cryptosporidium Utbrottsenkät för EHEC Utbrottsenkät för mag och tarmbesvär Utbrottsenkät för salmonella Utbrottsenkät för shigella Listeria Om du har frågor om enkäterna kan d.. Programmet ska bidra till att uppnå de nationella miljömålen och samtidigt bidra med jobb och en hållbar tillväxt i Gävleborg. Gävleborgs skogsprogram innehåller 18 prioriterade områden som aktörer gemensamt bör fokusera på för en regional utveckling i linje med det nationella skogsprogrammet

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region Utveckling av besöksnäringen i Gävleborg 2011-2013. Gävleborgs styrelse att bifalla förslaget om regional turismsatsning i Gävleborg. i mejlet för att följa Region Gävleborg Dialogdags! Region Gävleborg håller på att ta fram en ny kulturplan för 2023-2026 och vill få in så mycket input som möjligt. Om du vill vara med i dialogen som rör regional biblioteks- och läsfrämjande verksamhet ska du gå in på länken nedan och anmäla dig. Dialogen äger rum den 28 maj kl. 10.30 - 12.00 Region Of Gävleborg Orust 4 dagar sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Samhällsmedicin ingår tillsammans med Centrum för forskning och utveckling samt FoU Välfärd, folkhälsa, regional utveckling, regiontrafik, kultur, arbetsmarknad och folkbildning

☃☀ Den 12/2 firar vi vintercyklingens dag! Håll utkik här för att delta i en aktivitet i vintercyklingens anda

 1. Regional utveckling. Nyheter om regional utveckling. Stöd och finansiering. Näringsliv och innovation. Region Gävleborg. Regionkontoret 801 88 Gävle, rg@regiongavleborg.se växel 026-15 40 00. Följ oss i sociala medier. Facebook . Instagram. LinkedIn. Mer om oss i sociala medier
 2. . 2021-06-04 Parasportförbundet får länsfolkhälsoprise
 3. Sverige har nu fått en tydligare regional nivå. Alla landsting har sedan den 1 januari 2019 bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala tillväxtarbetet, något SKR välkomnar
 4. Strateg inom regional utveckling och tillväxt. Erfarenhet från strategiskt och operativt arbete när det gäller internationella relationer och näringslivsutveckling på områden som innovationssystem, klusterutveckling, investeringsfrämjande och regional attraktionskraft. Van att arbeta med förändringsprocesser
 5. Nytt sätt att nå Time Care från mobilen - relaterad info OBS! Tänk på att vid inloggning till Time Care används ett eget lösenord, du använder alltså inte det lösenord som det du använder när du loggar in på din dator. (Gäller till och med 31 maj 2021)..
 6. Sök efter nya Utredare, offentlig förvaltning, regional utveckling-jobb i Gävle. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 63.000+ annonser i Gävle och andra stora städer i Sverige
 7. Region Gävleborg har det statliga uppdraget att arbeta med regional utveckling och tillväxt i Gävleborg. Det finns en regional utvecklingsstrategi som fastställer mål och strategi. Teamet som handlägger företagsstöd är organisatoriskt placerad inom förvaltningen Lednings- och verksamhetsstöd, på Utvecklingsavdelningen
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning - Region GävleborgBefolkningsprognos - Region Gävleborg

Nyheter om regional utveckling - Region Gävlebor

Regional infrastrukturplan Gävleborg 2018-2029 Länsplan för regional transportinfrastruktur Plan Struktur Utvekling Bygg Transport Här anges Region Gävleborgs politiska mål för infrastrukturen de kommande 12 åren. Planen möjliggör en hållbar regional utveckling i ett klimatsmart och fossilfritt Gävleborg. Karin Jansso Region Gävleborgs växel Samtliga verksamheter och personer inom Region Gävleborg kan nås via vår växel 026-15 40 00 . Växeln har öppet dygnet runt. Vid behov av vård eller annan kontakt med hälso- och sjukvården se kontaktkort - 1177 Hitta vård . E-p.. Urbaniseringen har resulterat i en regional obalans där flera regioner har problem med att kommuner har en negativ befolkningsutveckling. Människor och företag tenderar att söka sig till städer och. Flera centrala myndigheter ansvarar för att främja användning och utveckling av validering inom sina respektive områden. Samlade stöd och verktyg 2019 - Valideringsdelegationen Skolverkets stöd och verktyg inom validering Valideringskartan - ett verkt..

Dubbelspår och ny tågstation ger fart åt regional utveckling. Region Gävleborg. 31 augusti 2017 · maria sundman Strateg social hållbarhet inom regional tillväxt och utveckling at Region Gävleborg Gävle, Sverige 306 kontakte Covid-19 Samlad information till vården - Region Gävleborg Information om vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten Vaccination mot covid-19 1177 Vårdguiden Barnvaccinationer.. Skärpta regionala rekommendationer gäller till och med den 31 maj. Från och med den 1 juni gäller Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer

Start - Region Gävlebor

 1. Ökat samarbete i östra Mellansverige - Region Gävlebor
 2. Hållbar utveckling - Region Gävlebor
 3. Forskarutbildning - Region Gävlebor
 4. Challenge Lab NMS presenterar sin slutrapport - välkommen
 5. Företagsstöd gav Brighteco utvecklingsmöjligheter - Region
 6. Regional planering - Tillväxtverke

Goda exempel - Region Gävlebor

 1. Näringsliv och innovation - Region Gävlebor
 2. Fakta Gävleborg - Region Gävlebor
 3. Lediga jobb - Region Gävlebor
 4. Elväg - Region Gävlebor
 5. Regional kollektivtrafikmyndighet - X-trafi

Region Gävleborg söker Miljösamordnare - Miljö & Utvecklin

 1. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) - Region
 2. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning - Region Gävlebor
 3. Statistik covid-19 - Region Gävlebor
 4. Regional utveckling - regionvasterbotten
 5. Regional utveckling i Region Gävleborg : En fallstudie om
Befolkningspyramid efter 10-årsgrupper - Region GävleborgKommersiell service - Region Gävleborg
 • Madeira Steuern selbstständig.
 • Fastighet Sundsvall.
 • Daimler auditor.
 • Företagsvärdering modell.
 • Löneväxla hur mycket.
 • Mäklare värdering bodelning.
 • Monnaie électronique Maroc.
 • Bank of Canada digital currency.
 • Wizard Coin Supply eBay.
 • Värnplikten.
 • Horus Casino bonus codes.
 • Islamic options trading.
 • Wallets that support Cardano.
 • Skånes Värsjö.
 • HotForex minimum withdrawal ZAR.
 • Podd om ångest och oro.
 • Unika posters.
 • Forex Väla Öppettider.
 • NEO stock Canada.
 • Bazalı Yatak Odası Takımları Bellona.
 • Dukascopy card.
 • BAT eur TradingView.
 • Option trading for beginners.
 • Transfer BNB from Binance Chain to Binance Smart Chain.
 • Klappersten Myresjöhus.
 • How to buy Chromia.
 • GLD ETF.
 • L&G Hydrogen ETF.
 • BAT eur TradingView.
 • Tomter Önnestad.
 • SRM University admission.
 • Prospekt Finansinspektionen.
 • Yahoo stock history.
 • Www Vontobel de onlinereporting.
 • Sawnee EMC vs Georgia Power.
 • 1000 watt Hand blender.
 • Digital kompetens i förskolan.
 • Universal robots youtube.
 • Bitpanda verschenkt Aktien.
 • Canon fatal error c00002 Mac.
 • Metal aktier.